LASTEAIA MISSIOON, VISIOON JA PÕHIVÄÄRTUSED

Lasteaia missioon:

Lasteaed on turvaline õpi- ja kasvukeskkond, mis toetab lapse mitmekülgset ning järjepidevat arengut kodu ja lasteasutuse koostöös.

Lasteaia visioon:

Lasteaed on last arendav haridusasutus, kuhu lapsed ja lapsevanemad tulevad meelsasti ning kooli läheb loov, õpihimuline, rõõmsameelne ja teistega arvestav laps.

Lasteaia põhiväärtused:

Koostöö ja ausus – 1asteaia ja kodu koostöös on loodud väärtustel põhinev õpikeskkond, mis toetab ausat suhtlemist täiskasvanute ja laste vahel.

Eeskuju ja sallivus – täiskasvanud oma eeskujuga väärtustavad iga last olenemata tema kultuurilisest, keelelisest või muust eripärast.

Loovus ja huumorimeel – toetades  lapse loovat eneseväljendust õpib ta väärtustama iseennast, keskkonda enda ümber ja teiste loomingut.