Projektid

Huvitavad ja harivad koolitused Märjamaa lasteaias Pillerpall

Euroopa Sotsiaalfond (ESF) rahastas jooksvast taotlusvoorust “Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ümberkorraldamist või alustamist toetavad meeskonnakoolitused”, meetmest “Haridusasutuste meeskonnakoolitused” Pillerpalli lasteaia sisekoolitusi teemadel „Projektipõhine tööviis lasteaias nüüdisaegse õpikäsituse rakendamisel“ 28.08.2019 ja 09.10.2019 ning „Meeskonnatöö rühmas ja kogu lasteaias projektipõhise tööviisi kui uueneva õpikäsituse rakendamisel“ 28.12.2021 ja 07.01.2022. Projektipõhisest tööviisist ja selle rakendamisest rääkisid Eesti Lasteaednike Liidu esinaine, Ülenurme lasteaia Nurmepesa õpetaja Evelin Sarapuu ja Tartu Terakese lasteaia õpetaja-metoodik, Reggio Emilia ühingu liige Jaana Koger. Meeskonnatööst rühmas ja kogu lasteaias rääkis Märjamaa Gümnaasiumi vilistlane, Rõõmukiir OÜ koolitaja Marge Vellesalu. Koolitajad olid pädevad, oma ala spetsialistid ja väga head.

Koolituste sisust lühidalt.
Projektõppe metoodiliseks arendajaks on William Heard Kilpatrick. 1918 a. määratles ta, et projekti keskne element on see, kui projekt toimib normaalses sotsiaalses keskkonnas ning projektiga on ühinenud õpilased. Eelnevalt on olnud selline õpe kõrgkoolide teema kuid nüüdseks üha enam kasutust leidev koolieelsetes lasteaedades. Projektõpe toetab lapsest lähtuvat pedagoogikat ning annab igale lapsele võimaluse uurida ja õppida temale sobivas vormis. Projektõpe on õpetaja ja laste vaheline ühine õpi- ja mängutegevus, mis seab keskmesse lapsest lähtuva huvi ning võimaldab arendada õpioskusi, loomingulisust, koostöö- ning sotsiaalseid oskusi ja annab lapsele eduelamuse. Projektõpe põhineb lapse enda kogemusel, kus õpetaja ei suru peale oma nõuandeid vaid laseb lapsel ise leida lahendusi kas üksi või siis koostegemises. Õpetaja suunab lapsi arutlema, süvendama ja laiendama oma kogemusi. Tähtis on protsess, laste loovad ja innovaatilised lähenemisviisid ja probleemilahendused. Projektile ei tehta pikaajalisi sisult siduvaid eelplaane vaid toimub järel planeerimine. Projektõppe puhul on õpetaja vahendaja, toetaja, juhendaja ja õpipartner.
Väga tähtis aspekt projektipõhise tööviisi rakendamisel on meeskonnatöö. Oluline, et rühma meeskonnas ja asutuses tervikuna on selged eesmärgid, ühised reeglid, rollide selgus, vastastikune usaldus, hea kommunikatsioon ja läbirääkimisoskus ning sisemine ja väline toetus. Kõigest sellest rääkis meile Marge Vellesalu ning viis samas läbi huvitavaid meeskonnamänge ja grupitöid. Läbi eluliste näidete, huumori ja praktilise tegevuse said selgeks meeskonna olulised põhiväärtused ning koostöö toimimise kokkulepped. Toimiv meeskond toetab projektipõhise tööviisi rakendamist rühmas, kus peetakse oluliseks lapse kasvamist iseseisvaks mõtlejaks ning loominguliseks isiksuseks ja kodanikuks, kes väärtustab avatud ühiskonda, kus igaühel on õigus oma arvamusele.

Seiklusrada saab alguse siit

Tänu sinu toetusele on meie lasteaia projekt „Seiklusrada saab alguse siit“ Hooandjas edukalt lõppenud. 115 hooandja toel kogus projekt madalseiklusraja ehitamiseks 3120 eurot. Seiklusraja ehitas Seiklusring OÜ.

Heldus ei seisne mitte ainult selles, et anda palju, vaid ka selles, et anda õigel ajal.
(Jean de La Bruyere)

Täname sind, et andsid oma panuse laste liikumisvõimaluste mitmekesistamisele.

Rapla Tarbijate Ühistu

Liis Tätte, Ats Nõlvak, Älis Lõkov, Martin Tiits, Reigo Raadik, Janne Eier, Mia Laube, Liisa Laube, Barbara Treumund, Kristjan Kork, Taavi Rauniste, Andre Astre, Teet Tomson, Merle Voolaid, Eilika Mätas, Triin Tars, Karmel Raadik, Aile Jair, Ruth Sotnik, Mihkel Rus, Debi Tammaru, Kulla Kalso, Sirly Viipsi, Sirje Unga, Kadri Jüriado, Tea Lepp, Jaanus Krausberg, Mari-Liis Milmann, Ruth Milmann, Thomas Hainsalu, Evelin Vutt, Kristin Riibek, Liina Karotamm, Kertu Liivapalu, Stina Andok, Angelika Pormann, Kristi Osula, Kaupo Jässi, Triinu Reedik, Tanel Veimann, Triin Savtšuk, Maiko Põldmann, Riina Meidla, Marek Link, Ene Andessalu, Astrid Tamman, Ene Mätas


Projektid